Hodnotenie výkonnosti má význam ako pre zamestnancov, tak aj pre zamestnávateľov. Je dôležité pre každú firmu, no jeho účinnosť tiež závisí aj od toho, ako sa vykonáva.

Skvelé hodnotenie pomáha vašim zamestnancom identifikovať príležitosti na rast a potenciálne oblasti zlepšenia. Manažéri však často nedostávajú dostatok pokynov, ako má efektívne a komplexné hodnotenie vyzerať.

Tento článok ponúka krátky sumár toho, čo vás čaká v e-booku, ktorý si viete zadarmo stiahnuť TU.

Čo sa v e-booku dozviete?

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
 • Prečo je dobré zaviesť pravidelné hodnotenia výkonu zamestnanca.
 • Čo zahrnúť do hodnotenia a na čo pri spätnej väzbe nezabudnúť.
 • Ako môže v tejto sfére pomôcť digitalizácia - zavedenie softvéru.
 • Prečo je pre manažérov dôležité zapisovanie poznámok o výkone zamestnanca počas celého roka.
 • Aký efekt môže mať zanedbanie hodnotenia výkonu snaživých a “bezproblémových” zamestnancov.
 • Prečo je nevyhnutná úprimnosť a transparentnosť v očakávaniach na oboch stranách.
 • Názornosť. Prečo je pri hodnotení dôležité držať sa konkrétnych príkladov a nevychádzať z domnienok.

Čo chápať pod “hodnotením výkonnosti zamestnanca” ?

Hodnotenie výkonu zamestnanca je formálne hodnotenie práce zamestnanca za určité časové obdobie. Pri hodnotení výkonu zamestnanca manažéri hodnotia celkový výkon jednotlivca, identifikujú jeho silné a slabé stránky, ponúkajú mu spätnú väzbu a pomáhajú mu stanoviť ciele.

Tieto stretnutia by mali byť prínosom pre zamestnancov, aj manažérov. Zamestnanci lepšie pochopia, čo robia dobre a v čom sa môžu zlepšiť. Manažéri majú zasa možnosť komunikovať so svojím tímom o očakávaniach, korigovať problémy skôr ako vyeskalujú, identifikovať svojich najvýkonnejších ľudí a zvýšiť angažovanosť, či motiváciu.

Photo by Austin Distel on Unsplash

Zatiaľ čo hodnotenie výkonu zamestnanca bolo tradične nastavené na ročnej báze, čoraz viac spoločností prechádza na štvrťročnú, mesačnú alebo dokonca týždennú spätnú väzbu. Niektoré organizácie úplne zrušili formálny proces hodnotenia výkonnosti a nahradili ho pravidelnými neformálnymi kontrolami 1:1 s manažmentom.

Čo zahrnúť do systému hodnotenia zamestnancov

Bez ohľadu na odvetvie, väčšina hodnotení zamestnancov zahŕňa hodnotenie týchto zručností:

 • Komunikácia
 • Schopnosť plniť ciele a dodržiavať termíny  
 • Spolupráca a tímová práca
 • Kreatívne riešenie problémov
 • Kvalita a presnosť práce
 • Dochádzka, dochvíľnosť a spoľahlivosť

Hodnotenie by malo zahŕňať aj všetky kompetencie špecifické pre danú pozíciu, ako aj úspechy a prínos zamestnanca pre jeho úlohu alebo firmu.

Najjednoduchšou a trvalo udržateľnou pomocou je vytvorenie kompetenčného modelu pre každú unikátnu pozíciu. Jednak sa tým sprehľadní rozdelenie kompetencií v rámci celej spoločnosti a zároveň budú všetci zamestnanci a ich nadriadení vedieť, čo môžu od seba navzájom očakávať.

Nedostatky v naplnení kompetencií sa najprv riešia cieleným rozvojom, nie sankciami. Nezabudnite, že cieľom je mať v spoločnosti kompetentných a motivovaných ľudí.

Riadenie založené na kompetenciách vám jednoznačne pomôže dosiahnuť tento cieľ. Kompetenčným modelom sa posledné roky zaoberá aj jeden zo spoluzakladateľov Sloneeka, Milan Rataj, ktorý spolu so svojim tímom kompetenčný model digitalizoval a automatizoval. S jeho pomocou si môžete vytvoriť vlastné kompetenčné stromy a následne ich priradiť ku konkrétnym zamestnancom a ich jednotlivým úlohám v spoločnosti.

Milan Rataj, tvorca kompetenčného modelu 

Po tom, ako sa budete zaoberať kľúčovými oblasťami hodnotenia, budete musieť každú z nich zhodnotiť a zvážiť, aby ste získali obraz o celkovom výkone zamestnanca.

Môže byť užitočné mať písomnú kópiu hodnotenia, aby ste sa na ňu mohli odvolať a udržiavať stretnutie v obraze. Dbajte na to, aby ste poskytli transparentnú spätnú väzbu, prípadne s príkladmi, a vyhraďte zamestnancovi dostatok času na kladenie otázok alebo poskytnutie spätnej väzby.

Ako môže pomôcť softvér na riadenie výkonnosti

Ak chcete znížiť finančnú záťaž pre vašu malú firmu, môžete zvážiť integráciu softvéru na riadenie výkonnosti do procesu ročného hodnotenia.

Kvalitný systém riadenia výkonnosti poskytuje správy v reálnom čase a zlepšuje spoluprácu medzi zamestnancami a manažérmi. Platforma vám pomáha dokončiť proces a ukladá výsledky na neskoršie preskúmanie. Ale aj s takýmto programom musíte vedieť, čo a ako povedať, ak chcete, aby proces hodnotenia viedol k väčšej angažovanosti a udržaniu zamestnancov.

Nájsť HR softvér, ktorý sa okrem klasickej HR agendy venuje aj kompetenčnému modelingu, nie je na európskom trhu štandardom. Riešením je aplikácia Sloneek, za ktorou stoja kvalifikovaní ľudia s HR pozadím, ktorí nevyvíjajú softvér “pre parádu”, ale aj pre reálne, praktické využitie. Personalistom načúvali dovtedy, kým nenašli správny prienik medzi digitalizáciou čo najväčšieho množstva informácií, procesov a praktickosťou využitia.

Sloneeka si môžete na 14 dní zadarmo, a to úplne bez záväzkov, vyskúšať aj vy. :)

Celý e-book si stiahnete TU.

Júlia Čuláková
Marketing manager
Spojme sa na Linkedine! 🤗